Algemene richtlijnen

 • De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden van Tennis & Padel De Zwaluw Halen.
 • De KAN10 is dagelijks open vanaf 18u.
  • Afhankelijk van de activiteiten kan deze ook open zijn tijdens het weekend en door de dag.
 • Reservaties kunnen enkel via het reservatiesysteem.
 • Je kan in principe 2 keer gelijktijdig reserveren voor tennis en 2 keer gelijktijdig voor padel.
 • Sportkledij en tennis-of padel schoenen met vlakke zool zijn verplicht (geen loopschoenen).
 • Je eindigt tijdig zodat het terrein speelklaar is op het volgende speeluur.
 • Voor elk uur dient het terrein bij droog weer gesproeid te worden.
 • Spelers en trainers dienen de aanwijzingen van het bestuur, uitbater en terreinverzorgers op te volgen wat het gebruik van en de orde op de terreinen betreft. Als één of meerdere terreinen gereserveerd zijn voor onderhoud, dan mag er in geen geval op gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar.
 • Het bestuur, uitbater en terreinverzorgers zijn bevoegd om in bepaalde omstandigheden één of meerdere terreinen onbespeelbaar te verklaren.
 • Elke speler is persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem/haar toegebrachte schade aan de infrastructuur van de club. Beschadigingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur.
 • Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het seizoen geven nooit recht op terugbetaling van het betaalde lidgeld of lesgeld. Afhankelijk van de duur en ernst van de blessure kan er een compensatie worden toegepast. Dat kan onder de vorm van gratis tennislessen of een korting op het volgende lidmaatschap. Dit wordt geval per geval bekeken door het bestuur.
 • Alle persoonlijke gegevens meegedeeld aan Tennis & Padel De Zwaluw Halen zullen vertrouwelijk behandeld worden. De club zal deze wel intern gebruiken om te communiceren met alle leden of leden met elkaar in contact te laten brengen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk melden.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal. Waardevolle voorwerpen worden best niet onbeheerd achtergelaten in de kleedkamers.
 • We verwachten van alle leden en bezoekers een verantwoordelijk gedrag ten opzichte van elkaar, milieu en natuur.

Huisregels

Het lidmaatschap tot onze club geldt als bevestiging van kennisname van het huishoudelijk reglement. Elk lid verbindt er zich toe de bepalingen van dit huishoudelijk reglement steeds na te leven naar de tekst en de geest ervan. De leden dienen ook de naam van de club hoog te houden ten opzichte van derden.

 • Hierna zal er verwezen worden naar de raad van bestuur als zijnde “het bestuur”.
 • Hierna zal er verwezen worden naar de VZW TC De Zwaluw Halen als zijnde “de club”

Algemeen

 • Het speelseizoen begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Gedurende deze periode mogen de banen bespeeld worden van 9 tot 23 uur. Het bestuur behoudt zich het recht om de toegang tot de terreinen te ontzeggen indien het dit nodig acht omwille van weersomstandigheden, onderhoudswerken, etc..
 • Het lidgeld geeft recht op het vrij gebruik van de tennis – en padel terreinen, inclusief verlichting en het gebruik van de sanitaire voorzieningen. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. De geïnde bedragen zijn definitief verworven voor de club en worden niet terugbetaald bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Enkel in bijzondere gevallen (waarover het bestuur autonoom kan beslissen) kan een gedeeltelijke teruggave van het lidgeld plaatsvinden.

Terreinen en reservaties

 • De tennis en padel banen zijn alleen toegankelijk voor:
  • Leden van vzw Tennis & Padel De Zwaluw Halen
  • Niet-leden mits de huurprijs van het terrein te betalen.
 • Sanctie bij betreding terreinen voor niet-leden: vastgelegde huurprijs maal 5 voor zowel tennis als padel.
 • Voor de tennisterreinen zijn uitsluitend tennispantoffels, geschikt voor gravelbanen toegelaten.
 • Na de reservatie dienen de tennisterreinen geveegd te worden over het gehele veld.
 • De banen en het zich daarop bevindende materieel, omheining, tennisnetten, kabels, scheidsrechtersstoel, banken, papierbakken, verlichtingsinstallatie enz. zijn alle eigendom van de club. De leden zijn verplicht dit met zorg te behandelen en beschadigingen door derden aangebracht onmiddellijk ter kennis brengen van het bestuur. Alle schade zal op de aansprakelijke(n) verhaald worden.
 • De aanbevelingen van personen, door de club  belast met onderhoud en nazicht van de banen en materieel, dienen stipt opgevolgd te worden.
 • Behoudens wanneer anders bepaald, zijn de spelregels van de Vlaamse Tennisvereniging van kracht (zie officieel jaarboek van Tennis Vlaanderen waarvan één exemplaar in de cafetaria ter beschikking ligt).
 • Voor het gebruik van de tennis-en padel banen dienen de reservatie richtlijnen strikt nageleefd te worden. Jongeren tot en met 16 jaar worden aangemaand om door de week voor 19u te spelen.
 • Interclubwedstrijden, toernooi wedstrijden, clubtornooi wedstrijden en clubactiviteiten hebben voorrang op de reservaties van de leden.
 • Het is niet toegelaten sportonderricht of tennisles te geven, al dan niet tegen vergoeding, tenzij mits goedkeuring van het bestuur van de club.

Accommodatie

 1. Zowel de cafetaria, de bijhorigheden als de inboedel staan onder bescherming van de leden, die erover waken dat er geen schade wordt toegebracht, noch dat voorwerpen worden ontvreemd. Elke handeling in die zin wordt onmiddellijk gemeld aan een bestuurslid. Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging of vervreemding zullen verhaald worden op de aansprakelijke(n).
 2. De kleedkamers dienen na gebruik volledig ontruimd te worden. De club is niet verantwoordelijk voor kledij of uitrusting die achtergelaten worden, noch voor diefstal van persoonlijke voorwerpen.

Aansprakelijkheid

 1. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De leden zijn verzekerd voor ongevallen tegenover derden en voor zichzelf. Bij ongeval zal het slachtoffer hiervan binnen de 24 uur aangifte doen via info@tennisenpadelhalen.be.
 2. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal van elke vorm van vervoermiddel. Fietsen dienen achtergelaten te worden in het fietsenrek aan de ingang van de club.

Sancties

Bij overtreding van het huishoudelijk reglement kan het bestuur van vzw Tennis & Padel De Zwaluw Halen  een aangewezen sanctie toepassen, gaande van tijdelijke schorsing tot uitsluiting. Dit zonder teruggave van het lidgeld.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.